Obchodní podmínky

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník").

Jeong Joo Cho

IČ: 74918605

DIČ: CZ6759167041

Sídlo: Frýdecká 63, 737 01 Český Těšín

(dále jen "prodávající" , případně "správce")

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel (dále jen: "kupující", případně "subjekt údajů") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese migasushi.cz (dále jen "internetový obchod"). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVKY

Minimální objednávka pro rozvoz je 200 Kč, která nezahrnuje cenu za dopravu. Ostatní oblasti mimo Ostrava-Centrum mají stanovenou vyšší částku. Objednávky přijímáme nejpozději do konce provozní doby. V případě, že objednávka nesplňuje minimum, tak cena za dopravu je roven rozdílu mezi cenou objednávky a minimální objednávky pro dané město či adresu.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za naše služby můžete platit v hotovosti, platebními kartami, nebo bankovním převodem. Naši řidiči u sebe nemají více než 1000 Kč v hotovosti, prosíme, připravte si drobné. Veškeré platby probíhají v české měně. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat, zda množství a jednotlivé položky odpovídají objednávce, včetně neporušenosti obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

PRODUKTY

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Jídla jsou určena k okamžité spotřebě, pokud na obalu není uvedeno datum spotřeby.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Prodávající vždy dodává vynikající kvality za použití nejčerstvějších a vždy vysoce kvalitních surovin. Pokud se i přesto stane, že nejste z jakéhokoliv důvodu spokojeni, poskytujeme výměnu produktu, slevové poukazy nebo vrácení peněz.

  1. Můžete reklamovat přímo na telefonním čísle 777 044 617 nebo e-mailem miga.ostrava@gmail.com kam prosím zasílejte fotografii včetně účtenky.
  2. Reklamované zboží Vám nemůžeme vyměnit, pokud nepředložíte účtenku.
  3. Kupující je povinen si zboží při převzetí překontrolovat, zda odpovídá objednávce.
  4. Přijímány jsou pouze reklamace na zboží zakoupené v den reklamace. Reklamace objednávek z předchozích dnů vzhledem k povaze zboží nelze přijmout.
  5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy (zažádá o vrácení peněz), budou mu vráceny peněžní prostředky nejpozději do čtrnácti pracovních dnů od odstoupení, stejným způsobem.

AKCE, SPECIÁLNÍ NABÍDKY A SLEVY

Všechny akce, speciální nabídky a slevy musí být uplatněny při objednávce. Nelze požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a nelze je vzájemně kombinovat. Akce neplatí při rozvozu mimo město. Vyhrazujeme si právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv naši akci, speciální nabídku nebo slevu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a dle Nařízení (EU) 2016/679 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR").

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu email miga.ostrava@gmail.com na adresu Frýdecká 63, Český Těšín. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

DODACÍ LHŮTY

Našim cílem je zajišťovat nejlepší rozvoz ve městě a dovozem včas. Při zpoždění může být poskytnuta sleva nebo něco extra. Naneštěstí, ne vždy jde vše tak, jak bychom si přáli a proto některé faktory, jako například počasí nebo dopravní situace nám v tom mohou bránit.

Doba doručení 30 minut se počítá od přijetí objednávky do telefonického oznámení k převzetí doručené objednávky zákazníkovi na jim sdělené tel. číslo nebo adresu. Čas je relativní a záleží na adrese doručovací.

Garanci doby doručení nelze dodržet při extrémní nepřízni počasí, sněhové pokrývce na vozovce, náledí, výpadku elektrického proudu, dopravních uzavírkách nebo nepříznivé dopravní situaci s ohledem na bezpečnost provozu. Garanci lze také dočasně přerušit při rekonstrukcích provozoven nebo okolí provozoven.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky.
  2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.